Transeines

La rehabilitacio a
traves de resport

La rehabilitacio a traves de resport La proposta de l’Associacio Eines preten canalitzar cap a I’esport part de I’activitat preppie d’un tractament per addiccions.

Diversos estudis determinen que la practice de I’esport to molta influencia sobre I’estat d’anim de l’individu, ja que millora l’autovelorecia de I’estat fisic de I’usuari i tembe cal tenir en compte que I’exercici fisic afavoreix la produccio d’adrenalina i endorfines que porten a un augment de I’autoestima, la motivacio i el plaer.

Al ser una activitat collective tembe afavoreix el proces de socialitzecia, la cooperacio en un grup, la integracio social (que sovint suposa un problema per a una persona que pateix la malaltia de l’addiccio), i a l’adquisicio de nous valors personals a part de reduir significativament el risc de recaiguda.

Entre altres, la practice esportiva confereix una proteccio davent de malalties neurodegeneratives, dismi-nuint fins i tot l’impacte d’aquestes. El cos huma necessity l’activitat fisica per a mantenir una serie de funcions basiques, ja que esta dissenyat per a mantenir una activitat fisica constant. Les funcions basiques de les persones addictes estan totalment desregulades i es per aixo que l’esport pot suposar un impacte molt positiu sobre aquestes.

Finalment, cal destacar tambe la importancia de l’esport en l’equilibri dels ritmes biologics o carcliacs. En condicions normals l’expressio ritmice es troba sincronitzada a la informacio ritmice ambiental perb en un addicte aquesta relecia es dessincronitza i es per eixo que les activitats esportives dutes a terme de forma controlada per un expert poden aconseguir aturar i reequilibrar el cos huma.

Que volem aconseguir

A nivell personal
• Una experiencia de superacio i de coneixer els limits d’un mateix.
• Una oportunitat d’introspeccio i de reflexio.
• Una situacio ideal per al treball del control de les emocions i de l’acceptacio d’un mateix.

A nivell d’equip
Una vivencia per treballar:

la cohesiO del grup
el treball cooperatiu
l’empatia i la comunicacio assertive


A nivell terapeutic
• Una experiencia per aprendre a viure les emocions sense estar adulterades pel toxic, i gestionar-les en un ambient purament terapeutic.
• Utilitzar els beneficis que aporta…


UNA RUTINA
UNA RUTINA ESPORTIVA
UNA RUTINA ESPORTIVA EN EQUIP I QUE SUPOSI UN GRAN REPTE,
com el que es la rehabilitacio de les addiccions.

A la comunitat

En la prevencio de qualsevol addiccio.
En la inclusio de les persones amb la malaltia de l’addicio.

Corn treballarem els object us

Caminarem 800 Km durant 30 dies Totes les tardes: l’estona d’escriure «el diari personal de ruta» Durant les caminades s’aniran fent terapies La ruta es un projecte de tots, on es compartiran tot ti pus de situacions i d’emocions que haurem de re-sold re i de viure junts. Tots l’equip s’esforcera per uns objectius comuns, i per tant, necessitem del caris-ma i els punts forts de cadascO.

L’esport es un dels eixos principals per al tractament de les addiccions. Durant els anys de rehabilitacio tots el pacients fan rutina fisica adaptada a les seves necessitats i capacitats fisiques.

L’experiencia de la TransEinesCat es una motivacio perque puguin assolir un repte gran com el que suposa viure Iluny del toxic i durant un periode Ilarg.
S’han organitzat conferencies als pobles i ciutats per on passa l’equip. Es vol donar a coneixer la malaltia, les conseqUencies del consum de toxics i la importancia d’una rehabilitacio basada en el canvi de con-d uctes.

Contacto